Przejdź do treści

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn handlu elektronicznego obsługiwanych przez Welkit sarl, w tym między innymi welkit.fr, welkit-planet.fr, welkit-admin.com, welkit.be, welkit.ch, welkit.de, welkit. it, welkit.es, welkit.nl, welkit.pl, welkit.com itp.

ARTYKUŁ 1: PRZEDMIOT

Welkit przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników i poufności ich danych osobowych, a tym samym zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą danych przetwarzania, plików i wolności (dalej „Ustawa o ochronie danych”) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych oraz o swobodnym przepływie takich danych (dalej „RODO”).

W ramach prowadzonej działalności handlowej Welkit gromadzi i przetwarza dane osobowe swoich użytkowników (dalej „Użytkownicy”).

Celem niniejszej polityki prywatności, wprowadzonej przez Welkit, jest dostarczenie użytkownikom zbiorczych i globalnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Welkit.

ARTYKUŁ 2 - TOŻSAMOŚĆ SPÓŁKI

Nom: WELKIT
Adres: 2525 Rue de Brocéliande 56380 Guer-Coëtquidan Bellevue FRANCJA
Forma prawna: SARL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
VAT wewnątrzwspólnotowy: FR56950566000
Numer RCS: 950 566 000 Zawory RCS
Kapitał społeczny : 459 300,92 €
E-mail: contact@welkit.com

ARTYKUŁ 3 - DEFINICJE

3.1 DANE OSOBISTY

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie numeru identyfikacyjnego lub jednego lub więcej elementów z nią związanych.

Przetwarzanie danych osobowych: oznacza przetwarzanie danych osobowych dowolna operacja lub zestaw operacji dotyczących takich danych, niezależnie od zastosowanego procesu, a w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, wydobywanie, konsultowanie, wykorzystywanie, komunikacja poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub inną formę świadczenia, uzgadnianie lub wzajemne łączenie, a także blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

3.2 COOKIES

Plik cookie to informacja umieszczana na dysku twardym internauty przez serwer odwiedzanej przez niego witryny. Zawiera kilka danych: nazwę serwera, który go zdeponował, identyfikator w postaci unikalnego numeru, ewentualnie datę ważności. Informacje te są czasami przechowywane na komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytania i zapisania informacji.

3.3 ADMINISTRATOR DANYCH (IOD)

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, jest firma Welkit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w RCS of Vannes pod numerem 950 566 000, której siedziba znajduje się pod adresem 2525 rue de Brocéliande 56380 Guer, Francja.

Welkit wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: contact@welkit.com

3.4 ZBIERANE DANE

Welkit zbiera dane Użytkowników w celu świadczenia im usług, na które dokonali subskrypcji platformy.

Obowiązkowy lub opcjonalny charakter wprowadzanych danych (w celu umożliwienia dokończenia rejestracji Użytkownika oraz udostępnienia mu ofert i usług Welkit) jest zaznaczony podczas zbierania gwiazdką.

Ponadto niektóre dane są zbierane automatycznie w wyniku działań Użytkownika w serwisie (patrz akapit dotyczący plików cookies).

3.5 CELE

Dane osobowe zbierane przez Welkit przy okazji świadczenia usług są niezbędne do realizacji zawartych z Użytkownikiem umów lub umożliwienia Welkit realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów w zakresie praw Użytkownika. Niektóre dane mogą być również przetwarzane na podstawie zebrania zgody Użytkownika.

 • Cele, dla których Welkit przetwarza dane, są następujące:
 • zarządzanie handlowe i księgowe kontraktu,
 • zarządzanie aktywacją i animacją marketingową,
 • wykrywanie złośliwego zachowania (oszustwo, phishing, spam itp.),
 • usprawnienie podróży użytkowników serwisu,
 • bardziej ogólnie dowolny cel, o którym mowa w art. 2 Obrady nr 2012-209 z dnia 21 czerwca 2012 r. tworzący uproszczony standard dotyczący zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych związanych z zarządzaniem użytkownikami i potencjalnymi klientami.

ARTYKUŁ 4 - ODBIORCA DANYCH

Gromadzone dane osobowe przeznaczone są dla działów handlowych i księgowych Welkit. Mogą być wysyłane do spółek zależnych Welkit lub do firm podwykonawczych, z którymi Welkit może korzystać w ramach świadczenia swoich usług.

W tym kontekście dane osobowe mogą być przekazywane do państwa członkowskiego lub spoza Unii Europejskiej. Welkit wprowadza gwarancje zapewniające ochronę i bezpieczeństwo tych danych, zgodnie z przepisami.

Welkit nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Jednak udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim może nastąpić w następujących przypadkach:

 • za ich zgodą;
 • na wniosek prawnie właściwych organów, na rekwizycję sądową lub w kontekście sporu prawnego.

ARTYKUŁ 5 - DURSTAN PRZECHOWYWANIA DANYCH

W celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub w celu posiadania elementów niezbędnych do dochodzenia swoich praw, Welkit może archiwizować dane na warunkach przewidzianych w regulaminie.

W związku z tym dane osobowe gromadzone przez Welkit dotyczące tożsamości i danych kontaktowych jego Użytkowników są archiwizowane przez okres maksymalnie dziesięciu lat po rozwiązaniu stosunku umownego dla Użytkowników Klienta lub od ich zebrania przez osobę odpowiedzialną. przetwarzanie lub ostatni kontakt ze strony potencjalnego Użytkownika w celu uzyskania danych dotyczących tego ostatniego.

Zerwanie stosunków umownych rozumiane jest jako wyraźne wypowiedzenie umowy przez Użytkownika.

ARTYKUŁ 6 - PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z regulaminem Użytkownikowi przysługują prawa dostępu i sprostowania dotyczących go danych, które pozwalają na sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie lub usunięcie danych niedokładnych, niekompletnych, niejednoznacznych, nieaktualnych lub których zebranie, wykorzystywanie, ujawnianie lub przechowywanie jest zabronione.

Użytkownik ma również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwienia się z uzasadnionych przyczyn przetwarzaniu jego danych osobowych. Użytkownik może również przekazać pouczenie o losie swoich danych osobowych na wypadek śmierci.

W stosownych przypadkach Użytkownik może zażądać przeniesienia swoich danych lub, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, w dowolnym momencie ją wycofać.

Użytkownik może realizować swoje prawa wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@welkit.com

Użytkownik może również w każdej chwili zmodyfikować dotyczące go dane, klikając w link Zarządzanie plikami cookie.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania biuletynu Welkit lub e-maili marketingowych, klikając łącza rezygnacji z subskrypcji w każdym z tych e-maili.

Użytkownik może w przypadku sporu złożyć skargę do CNIL, której dane kontaktowe znajdują się pod adresem internetowym www.cnil.fr.

Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących wykorzystania jego danych osobowych, w szczególności dotyczących celów przetwarzania, podstaw prawnych pozwalających na przetwarzanie danych przez Welkit, okresów ich przechowywania, odbiorców oraz, w stosownych przypadkach, przenoszenia ich do kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej, a także realizowane gwarancje. W tym celu Użytkownik może wysłać swoje żądanie pocztą elektroniczną na adres contact@welkit.com.

ARTYKUŁ 7 - COOKIES

Serwis Welkit wykorzystuje pliki cookies, których celem jest ułatwienie nawigacji w serwisie, wykonanie usługi świadczonej przez Welkit, pomiar oglądalności serwisu lub umożliwienie udostępniania stron serwisu.

7.1 RODZAJE UŻYWANYCH PLIKÓW COOKIES

7.1.1 Pliki cookie niezbędne do nawigacji na stronie

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny Welkit.fr. Pozwalają na korzystanie z głównych funkcji serwisu. Bez tych plików cookie Użytkownicy nie mogą normalnie korzystać z witryny.

7.1.2 Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają personalizację doświadczenia Użytkownika.

7.1.3 Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają poznanie użytkowania i wydajności witryny oraz usprawnienie jej funkcjonowania poprzez przeprowadzanie analiz częstotliwości odwiedzania stron informacyjnych, przeprowadzanie obserwacji wskaźników otwierania, wskaźników kliknięć i odbicia na indywidualnym poziomie.

7.1.4 Pliki cookie przycisku udostępniania

Te pliki cookie społecznościowe umożliwiają użytkownikom udostępnianie stron i treści w sieciach społecznościowych stron trzecich za pomocą przycisków udostępniania społecznościowego.

7.2 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Użytkownicy mają możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się odrzucić wszystkie pliki cookie, nawigacja na niektórych stronach witryny zostanie ograniczona.

W zależności od przeglądarki, z której korzystają Użytkownicy, procedury usuwania plików cookies są następujące:

7.2.1 W przeglądarce Internet Explorer
 • Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie Opcje internetowe.
 • Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania kliknij Ustawienia.
 • Kliknij przycisk Wyświetl pliki.
 • Wybierz pliki cookie do odrzucenia i kliknij Usuń.
7.2.2 W przeglądarce Firefox
 • Kliknij ikonę Narzędzia przeglądarki, wybierz menu Opcje
 • W wyświetlonym oknie wybierz „Prywatność” i kliknij „Pokaż pliki cookie”
 • Wybierz pliki cookie do odrzucenia i kliknij Usuń.
7.2.3 Na Safari
 • Kliknij ikonę Edytuj, wybierz menu Preferencje.
 • Kliknij Bezpieczeństwo, a następnie Pokaż pliki cookie.
 • Wybierz pliki cookie do odrzucenia i kliknij Usuń.
7.2.4 W Google Chrome
 • Kliknij ikonę Narzędzia, wybierz menu Opcje, a następnie kliknij kartę Opcje zaawansowane i przejdź do sekcji „Poufność”.
 • Kliknij przycisk „Pokaż pliki cookie”.
 • Wybierz pliki cookie do odrzucenia, a następnie kliknij Usuń.

7.3 ŻYWOTNOŚĆ PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika maksymalnie przez okres 13 miesięcy od wyrażenia przez Użytkownika zgody.

Po tym okresie zgoda zostanie ponownie zebrana.

7,4 SBEZPIECZEŃSTWO

Welkit podjęło wszelkie przydatne środki ostrożności, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych, a w szczególności zapobiec ich zniekształceniu lub uszkodzeniu lub dostępowi do nich nieuprawnionym osobom trzecim.

Środki te obejmują:

 • wielopoziomowa zapora,
 • Sprawdzony antywirus i wykrywanie prób włamań,
 • Szyfrowana transmisja danych z wykorzystaniem technologii SSL/https/VPN,
 • Centra danych z certyfikatem Tier 3 i PCI DSS
 • Ponadto dostęp do przetwarzania przez usługi Welkit do odbiorców wymaga uwierzytelnienia osób uzyskujących dostęp do danych, za pomocą indywidualnego kodu dostępu i hasła, wystarczająco solidnego i regularnie odnawianego.

Dane przesyłane niezabezpieczonymi kanałami komunikacji podlegają środkom technicznym mającym na celu uczynienie tych danych niezrozumiałymi dla osób nieuprawnionych.

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa serwisu Welkit można kierować na adres contact@welkit.com.

ARTYKUŁ 8 - ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCIJEGO

Welkit zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w celu dostosowania do zmian w obowiązujących przepisach prawa.

O zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej lub e-mailem.

ARTYKUŁ 8 - KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności Welkit można kierować na adres e-mail contact@welkit.com